Chính Sách Bảo Mật

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 16 tháng 4 năm 2023

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo Chính sách bảo mật miễn phí.

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Các từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được định nghĩa trong các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng nghĩa bất kể chúng xuất hiện dưới dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Cho mục đích của Chính sách bảo mật này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho bạn để truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty liên kết có nghĩa là một thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc ở dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu 50% hoặc hơn số cổ phần, quyền sở hữu vốn hoặc các chứng khoán khác được bầu cử cho việc bầu cử các giám đốc hoặc các cơ quan quản lý khác.
 • Công ty (được đề cập đến là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) dẫn đến Rumoround.
 • Cookies là các tệp tin nhỏ được đặt trên máy tính của bạn, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi một trang web, chứa các chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số các ứng dụng của nó.
 • Quốc gia được xem là: Việt Nam
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập vào Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định được.
 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
 • Nhà cung cấp Dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó tham chiếu đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được thuê bởi Công ty để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty trong việc phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được tự động thu thập, được tạo ra bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng Dịch vụ chính nó (ví dụ: thời gian truy cập trang).
 • Trang web đề cập đến Rumoround, có thể truy cập từ https://rumoround.com
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc thực thể pháp lý khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tùy theo trường hợp.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các Loại Dữ liệu Được Thu Thập

Dữ liệu Cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể xác định được để liên lạc hoặc xác định Bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được tự động thu thập khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của Bạn, thời gian đã chi cho những trang đó, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động mà Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động mà Bạn sử dụng, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi mỗi khi Bạn truy cập Dịch vụ hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua một thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi và Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn pha, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookies hoặc Cookies Trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể chỉ đạo Trình duyệt của Bạn để từ chối tất cả Cookies hoặc để chỉ ra khi nào một Cookie đang được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, Bạn có thể không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi Bạn đã điều chỉnh cài đặt Trình duyệt của Bạn để từ chối Cookies, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookies.
 • Beacons web. Các phần nhất định của Dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là beacon web (còn được gọi là clear gifs, pixel tags và single-pixel gifs) cho phép Công ty, ví dụ, đếm người dùng đã truy cập những trang đó hoặc mở một email và cho các số liệu thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại sự phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là “Cookie Lưu trữ” hoặc “Cookie Phiên”. Cookie Lưu trữ vẫn ở trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn offline, trong khi Cookie Phiên bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của mình. Tìm hiểu thêm về cookie trên trang web Chính sách quyền riêng tư Miễn phí.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie Phiên và Cookie Lưu trữ cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookie Cần thiết / Cơ bản
  • Loại: Cookie Phiên
  • Quản lý bởi: Chúng tôi
  • Mục đích: Cookie này là cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận của tài khoản người dùng. Mà không có những Cookie này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng những Cookie này để cung cấp cho bạn những dịch vụ đó.
 • Cookie Chấp nhận Chính sách / Thông báo
  • Loại: Cookie Lưu trữ
  • Quản lý bởi: Chúng tôi
  • Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookie trên trang web hay chưa.
 • Cookie Chức năng
  • Loại: Cookie Lưu trữ
  • Quản lý bởi: Chúng tôi
  • Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn mà bạn thực hiện khi bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như nhớ thông tin đăng nhập hoặc ngôn ngữ ưa thích của bạn. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh phải nhập lại các lựa chọn của bạn mỗi khi bạn sử dụng trang web.

Để biết thêm thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách cookie hoặc phần Cookie trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giám sát việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Quản lý tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của bạn như một người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp có thể cung cấp cho bạn truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho bạn như một người dùng đã đăng ký.

 • Đối với việc thực hiện hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán cho các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.

 • Liên lạc với bạn: Liên lạc với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức truyền thông điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của một ứng dụng di động liên quan đến các cập nhật hoặc thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các cập nhật bảo mật khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc thực thi chúng.

 • Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin tổng quát về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những thứ mà bạn đã mua hoặc tham khảo trừ khi bạn chọn không nhận thông tin đó.

 • Quản lý các yêu cầu của bạn: để đáp ứng và quản lý các yêu cầu của bạn đối với chúng tôi.

 • Đối với việc chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành một sáp nhập, chuyển nhượng, cơ cấu lại, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, dù là một doanh nghiệp đang hoạt động hay là một phần của quá trình phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân được giữ bởi chúng tôi về người dùng Dịch vụ của chúng tôi là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

 • Đối với các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

 • Với nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ để giám sát và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn.
 • Cho các chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài chính hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần của doanh nghiệp của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với các liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu những liên kết đó tuân thủ Chính sách bảo mật này. Liên kết bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc có sự kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi nhất định.
 • Với các người dùng khác: Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác khác trong các khu vực công cộng với các người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra ngoài.
 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu sử dụng trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi phải giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật áp dụng), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được giữ lại trong một thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi, hoặc chúng tôi phải giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn theo yêu cầu của pháp luật.

Chuyển giao Dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, được xử lý tại các văn phòng hoạt động của Công ty và tại bất kỳ nơi nào các bên liên quan đến quá trình xử lý đang đặt. Điều này có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài bang, tỉnh, quốc gia hoặc các địa phương khác nơi các luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với các luật của các địa phương của bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách bảo mật này, kèm theo việc gửi thông tin của bạn như vậy, đại diện cho thỏa thuận của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và theo đúng Chính sách bảo mật này và không có chuyển giao Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ xảy ra đến một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các điều khiển đủ để đảm bảo bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn.

Xóa Dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ trong việc xóa Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng xóa một số thông tin về bạn từ trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn, nếu bạn có một, và truy cập vào phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Vui lòng lưu ý, tuy nhiên, chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Các giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào một sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển và trở thành chủ đề của Chính sách bảo mật khác.

Pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể bị yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu được yêu cầu làm như vậy bởi pháp luật hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công cộng (ví dụ: tòa án hoặc một cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Đáp ứng nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ an toàn cá nhân của Người dùng của Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Trong khi chúng tôi nỗ lực sử dụng các phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của nó.

Riêng tư trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đối tượng đến bất kỳ ai dưới độ tuổi 13. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân nhận dạng được từ bất kỳ ai dưới độ tuổi 13. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn nhận thấy rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ ai dưới độ tuổi 13 mà không có sự xác nhận của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần phải dựa vào sự đồng ý như một cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và đất nước của bạn yêu cầu sự đồng ý từ phụ huynh, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không được vận hành bởi chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Chính sách Riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, Chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi từ thời gian này đến thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc thông báo quan trọng trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang Chính sách Bảo mật này.

Bạn được khuyến khích xem xét lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Bằng email: rumoround@gmail.com